[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
BUSINESS COMPUTER DEPARTMENT (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น แผนกคอม อาชีวะ ขอนแก่น)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลนักเรียน

  
ประวัติสาขาวิชา  
 

ประวัติสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ที่ตั้ง                อาคาร 7 ชั้น 3  เลขที่ 1/1 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

โทรศัพท์         043-236538 (วิทยาลัยฯ)   มือถือ 086-6368-909 (หัวหน้าสาขา)

โทรสาร          043-237757

เว็บไซต์          http://bc.kvc.ac.th


ประวัติความเป็นมาของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับ ปวส.โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ปวช. เข้าศึกษา และเปิดสอนระดับ ปวท. โดยรับนักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษา  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสังกัดคณะวิชาบริหารธุรกิจ   โดยมี  นางสาวขนิษฐา  แสงวรรณ์
เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก ครูที่ทำการสอนประกอบด้วย นางสาววัลลภา เภสัชชา  และนายอรรณพ ทองธีรกุล
          พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับ ปวส. โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษา
          พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษา โดยความร่วมมือกับ
โรงเรียนภัทรคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ฟิวเจอร์คิด และคิวซีคอมพิวเตอร์
          พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ปวส. ระบบทวิภาคีโดยรับนักเรียนที่จบชั้น ปวช. และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษา
          พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับ ปวช. พณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษา 
          พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ทลบ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รับนักศึกษาที่จบระดับ ปวส. เข้าศึกษา
          ปัจจุบันเปิดสอนระดับ ปวช. พณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.(สายตรง โดยรับนักเรียนที่จบชั้นปวช.
พณิชยการ)  ระดับ ปวส.(ม.6/ต่างสาขา โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.ประเภทวิชาอื่นๆ ) 
และะดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ทลบ.) สายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ปรัชญาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         รับผิดชอบมีวินัย มั่นใจใฝ่รู้ ผู้สร้างสรรค์
         ขยัน ซื่อสัตย์ คือคุณสมบัตินักคอมพิวเตอร์


วิสัยทัศน์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         สาขาคอมพิวเตอร์เป็นที่ผลิตกำลังคนที่มีความเป็นแผนกเลิศทางด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับมาตรฐานสากล
มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


พันธกิจของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมุ่งจัดการศึกษาและฝึกอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับ
เทคนิค โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เน้นการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         1. เพื่อผลิตกำลังคนระดับกลางที่มีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและขยายโอกาสของการศึกษาวิชาชีพ
         2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนภารกิจของสาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         3. เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น


อัตลักษณ์

         ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตอาสา สุขภาวะสมบูรณ์


เอกลักษณ์
         ยอดผลสัมฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน


หลักสูตรที่เปิดสอน

         1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         3. หลักสูตรริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ทลบ.) สายปฎิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ