[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
BUSINESS COMPUTER DEPARTMENT (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น แผนกคอม อาชีวะ ขอนแก่น)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
บุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางสมควร ผายแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Click ดูประวัติ
นางชนเมศ มีทองหลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภาควิชา
Click ดูประวัติ
นายสำราญ สมอหมอบ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
Click ดูประวัติ
นายอรรณพ ทองธีรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวณุกานดา คุณสุทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางชญานิตย์ ภาสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานศนย์ข้อมูล
Click ดูประวัติ
นางพยอม เหล่าชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
Click ดูประวัติ
นางอุทุมพร สุภาระโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้างานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลยารัตน์ ขาวภา
ครู
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
Click ดูประวัติ
นางสาววิไลนุช กุศลากร
ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่ปริญญาตรีคอมฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิธร แสงวาโท
ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางอัจฉรา วิชาคำ
ครูขำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : บุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์